Prírodovedecká fakulta UPJŠ otvára dvere budúcim záujemcom o štúdium

Príďte na Deň otvorených dverí

| Pozvánky | 3. 2. 2016

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva študentov, učiteľov stredných škôl, rodičov a priaznivcov fakulty na Deň otvorených dverí (DOD), ktorý sa uskutoční dňa 05. 02. 2016 o 8:30 hod. v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty.

“V rámci DOD nechceme návštevníkom iba reprodukovať informácie, ktoré majú možnosť získať z iných zdrojov. Chceme im umožniť získať predstavu o špecifikách VŠ vzdelávania, vzbudiť alebo upevniť ich záujem o štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky a umožniť im nazrieť na pracoviská, kde bude ruka v ruke prebiehať ich vzdelávanie spolu so špičkovým vedeckým výskumom. Chceme im ukázať, že takéto štúdium má veľkú perspektívu a že kvalitné a konkurencieschopné vzdelanie je možné získať aj na  Slovensku,” uviedol dekan PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Budúci vysokoškoláci získajú informácie o študijných programoch

Záujemcom o štúdium budú poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných programoch, budú mať možnosť navštíviť jednotlivé pracoviská, učebne a laboratóriá. DOD sa začne slávnostným  otvorením v aule prof. Prasličku (BR0A5)/M5, po ktorom bude nasledovať stretnutie s úspešnými absolventmi fakulty (doc. RNDr. Martinom Kundrátom, PhD., RNDr. Slavomírom Tulejom, PhD., doc. RNDr. Erikom Sedlákom, PhD.), ktorí porozprávajú o svojom štúdiu, skúsenostiach z významných svetových pracovísk, priblížia cestu svojho kariérneho úspechu a nevynechajú i zaujímavosti z vedných oblastí, v ktorých pôsobia.

“Na Dni otvorených dverí chceme návštevníkom ukázať, že takéto štúdium má veľkú perspektívu a že kvalitné a konkurencieschopné vzdelanie je možné získať aj na  Slovensku.”

DOD na PF UPJŠ v Košiciach bude prebiehať v priestoroch areálu  na Šrobárovej ul., kde bude predstavený Ústav biologických a ekologických vied a Ústav chemických vied. V areáli na Jesennej ul. a Park Angelinum sa záujemcovia o štúdium na fakulte oboznámia s Ústavom fyzikálnych vied, Ústavom geografie, Ústavom informatiky a Ústavom matematických vied.

plagat_DOD2016

Informácie o Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou s viac ako 50 ročnou tradíciou. Jej popredné umiestnenie sa odzrkadľuje v projektovej a grantovej úspešnosti, publikačných výstupoch a citačných ohlasoch, ako aj v rôznych hodnoteniach vysokých škôl. V hodnotení fakúlt prírodovedného zamerania v SR Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa dlhodobo umiestňuje na jednom z prvých dvoch miest. Absolventi fakulty majú prakticky 100% uplatnenie v praxi a zastávajú významné pozície v rôznych oblastiach doma a v zahraničí.

Riešením projektov zo Štrukturálnych fondov a grantových schém Európskej únie sa na PF UPJŠ v Košiciach darí budovať moderné laboratóriá a modernizovať vzdelávací proces. V úspešnosti získavania vedecko-výskumných projektov patrí PF UPJŠ v Košiciach medzi najúspešnejšie fakulty na Slovensku. Od roku 2013 PF UPJŠ v Košiciach participuje aj na riešení projektov zameraných na budovanie vedeckých parkov Medipark, Technicom a vedecko-výskumného centra Promatech.

V súlade s 3-stupňovým modelom vzdelávania ponúka fakulta štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni v odboroch matematika, fyzika, informatika, biológia, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii, chémia, geografia a učiteľstvo akademických predmetov. Doktorandské štúdium je realizované v 22 akreditovaných študijných programoch. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach systematicky posilňuje svoje postavenie výskumnej fakulty a udržiava si vysoký podiel interných doktorandov na celkovom počte denných študentov.

Študenti fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus, či odbornú prax v podnikoch SR v rámci vybraných odborov. Medzinárodnému rozmeru doktorandského štúdia významne prispieva aj možnosť získavania dvojitých diplomov.

Program DOD na PF UPJŠ v Košiciach nájdete na http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/12480/


Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Prírodovedecká fakulta UPJŠ otvára dvere budúcim záujemcom o štúdium

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems