KSC MSTRPLN

| Predstavujeme | 23. 2. 2015

Sme Východné pobrežie. Medzi nami sú jednotlivci so vzdelaním a praktickými skúsenosťami z filmu, architektúry, programovania, dizajnu. A aktívneho žitia v Košiciach. Rozhodli sme sa zostať žiť v tomto meste a urobíme všetko preto, aby sa stalo lepším miestom pre život. V meste možno nie je dosť zamestnávateľov, ale je v ňom dostatok práce. Odhadom ide o jeden milión detailov, o ktoré sa treba postarať, pozmeniť, opraviť, nastaviť, vymyslieť, akceptovať, alebo si doplňte iné ľubovoľné sloveso.

Od leta 2013 do leta 2014 sme pripravili zoznam prvých sto detailov z milióna, nazvali sme ho MSTRPLN. Myšlienky sme zoradili do piatich veľkých kategórií – mesto (jeho ucelený kontext a legislatíva), časť (mestské štvrte a dištrikty a ich výraz), ulica (návrat ľudí do verejných priestorov), pohyb (vnútorný život mesta), svet (vonkajší život mesta). Niekoľko týchto detailov je rozvrhnutých v nasledujúcich riadkoch.

Mesto

Súčasná podoba mesta, rozdeleného na 22 mestských častí, neprináša viac demokratických princípov a nástrojov do správy a rozvoja týchto častí, či mesta ako celku. Je drahá a neefektívna, pokiaľ ide o náklady na bežný chod a správu množstva budov, úradníkov a poslancov. Je neprehľadná a statická, pokiaľ ide o vzájomnú komunikáciu a komunikáciu voči občanovi.

Ak môže byť New York s rozlohou 886 km2 a 8,5 miliónmi obyvateľov rozdelený na 5 boroughs, samosprávnych celkov, mestských častí či dištriktov, potom Košice s rozlohou 250 km2, s 0,25 milióna obyvateľmi nepotrebujú 22 mestských častí.

MSTRPLN 1

1

Zjednodušenie členenia mesta pomôže ušetriť čas, energiu a prostriedky na jeho rozvoj. Päť častí mesta by tvorilo Staré Mesto, Východ, Západ, Sever, Juh.

Staré Mesto ohraničuje okruh ulíc: Skladná, Požiarnická, Jantárová, Palackého, Prešovská cesta, Rampová, Alvinczyho, Masarykova, Hviezdoslavova, Kuzmányho, Žižkova.

Východ od Severu oddeľuje diaľnica.

Juh od Východu oddeľuje prirodzená hranica koryta rieky Hornád.

Západ od Juhu oddeľuje Moldavská cesta.

Sever od Západu oddeľuje ulica Československej armády, Festivalové námestie a Račí potok.

2

Zjednodušiť by sa malo nielen územné rozdelenie mesta, ale aj jeho byrokratický aparát. Všetky štátne, regionálne, mestské a miestne úrady a kancelárie, ktoré sú roztrúsené po celom meste, by sa mali zjednotiť do jedného úradu, ktorý sídli vo veľkej bielej budove na Terase. Jej konečná veľkosť bude prirodzene limitovať aj rozrastanie sa úradov a bude vyvíjať tlak na nachádzanie efektívnejších a inovatívnych stratégií vedenia samosprávy.

4

Zjednotenie všetkých úradov umožní plošné zdokonalenie jazykových schopností administratívnych pracovníkov a vytvorí podmienky na zavedenie angličtiny ako úradného jazyka rovnocenného so slovenčinou, aby cudzinci mohli v meste jednoducho a pohodlne študovať, žiť, podnikať.

5

Zjednotenie všetkých úradov vytvorí podmienky na fyzické aj digitálne prepojenie databáz a registrov a informácií o daniach, zdravotnom poistení, súdoch, živnostníkoch a podobne do transparentného, dostupného Centrálneho registra, ktorý odbúra množstvo byrokratických procesov pri získavaní potvrdení, overovaní informácií, ktoré musí absolvovať občan, a zo systému vylúči neefektívnych úradníkov.

6

Zjednotenie všetkých úradov vytvorí podmienky na dostupnú službu v dostupnom čase a na dostupnom mieste tak, aby si obyvatelia nemuseli kvôli návšteve úradov vyberať voľno zo zamestnania. Úradníci budú ľuďom dostupní ako každá iná služba počas týždňa denne od ôsmej rána do ôsmej večera a v transparentných kanceláriách bez zatvorených dverí.

11

Otvorené medzinárodné súťaže s medzinárodnou porotou pri navrhovaní verejných stavieb prinesú kvalitnejšiu architektúru a verejné priestory v meste.

17

Podpora kvalifikovaných imigrantov, prostredníctvom udelenia občianstva, odpustenia miestnych daní alebo pridelením mestských bytov prinesie do mestskej ekonomiky chýbajúce kvality a kapacity.

MSTRPLN 2 

Časť

Každá z piatich častí bude mať vlastnú identitu a sebestačnosť v oblasti služieb, kultúry, vzdelávania, športu a fyzickej infraštruktúry, a zároveň bude disponovať unikátnou ponukou, ktorá nebude prítomná v ostatných štyroch častiach/štvrtiach/dištriktoch. Vlastná identita pomôže miestnym obyvateľom so stotožnením sa s vlastnou ulicou, štvrťou, mestom a cudzincom sprehľadní pobyt a pohyb v meste.

18

Každá z piatich častí bude mať originálnu vizuálnu identitu aplikovanú vo všetkých úrovniach komunikácie s verejnosťou (aplikácie, korešpondencia, orientačný systém, značenie ulíc), mestského mobiliáru (lampy verejného osvetlenia, lavičky, pitné fontány, odpadkové koše), úprav verejného priestoru a fasád verejných budov, povrchovú, materiálovú, reliéfnu a farebnú úpravu ciest, chodníkov a cyklochodníkov, hranice medzi časťami budú mať hybridnú podobu, budú slúžiť ako vstupné orientačné línie a vstupné brány.

25

Vytvorenie nových štvrtí na území Leteckej školy, vlakového prekladiska a v industriálnych častiach Južnej triedy, sprístupní rieku v nových bodoch a začne revitalizáciu a začlenenie Hornádu do mesta po celej jeho dĺžke.

Ulica

Košice majú nízku hustotu zástavby a veľa prelúk už v rámci katastra mesta. Pôsobia akoby prešli suburbanizáciou. Hustota patrí do mesta, koncentrácia ľudí vedie k väčšej sociálnej interakcii, koncentrácia budov ku lepšej a rýchlejšej dostupnosti bývania a služieb, verejná doprava dosahuje väčšiu efektivitu prepravných kapacít, spotreba energií klesá. Bez toho aby mesto prekračovalo svoje hranice a prichádzalo o veľkorysosť verejných priestorov a rýchlu dostupnosť prírody, môže do seba absorbovať množstvo nových prvkov, ktoré mu vtisnú mestskejší charakter a presunú život z uzavretých interiérov do otvoreného priestoru, priblížia rieku k obyvateľom.

26

Opustené a nepoužívané budovy a parcely, na ktorých niekedy stála stavba, by mali byť prednostne zrekonštruované, prestavané, vrátené pôvodnému, alebo novému účelu. Až po vyčerpaní ich potenciálu a začlenení do mestskej štruktúry by sa začalo využívať zastavanie veľkých prelúk a parciel, ktoré scelia mesto do kompaktného tvaru. Pri takejto výstavbe nie je nutné viesť nové komunikácie a infraštruktúru.

30

Nižšia, redšia a ľahšia zástavba Prešovskej cesty pomôže plynulému prechodu a fyzickému prepojeniu Furče s mestom.

32

Presťahovanie priemyselnej zóny z Južnej triedy a Barce umožní rozšíriť centrum o rezidenčné a polyfunkčné ulice a štvrte, bulvár Južnej triedy dostane konečne výrazný mestský charakter.

33

Presťahovanie priemyselnej zóny a vlakového depa spolu so širokým koľajiskom medzi Južným nábrežím a Južnou triedou prinesie južnej časti mesta veľkorysejší priestor na rozvoj rezidenčného bývania, verejných priestorov a parkov.

34

Presťahovanie priemyselných zón okolo bývalých Magnezitových závodov na severe mesta a bývalého Mäsokombinátu a Mlynu na juhu mesta otvorí stiesneným sídliskám viac priestoru a z električkových tratí vedúcich po okraji týchto sídlisk sa stanú významné dopravné radiály uprostred mestskej zástavby.

35

Premostenie rieky novými mostami pozve ľudí tráviť viac času pri vode, mosty nebudú len ikonickými stavbami, ale aj orientačnými bodmi.

40

Zdvojnásobenie plochy parku Anička smerom ku kopcu Hradová a znovuotvorenie Gajdových kúpeľov vytvorí na severe mesta veľký zelený ostrov, slúžiaci ako pľúca pre obyvateľov celého mesta.

49

Mesto je preplnené betónom. Odstránenie všetkého stavebného odpadu, nepoužitých betónových panelov a rúr, odstránenie železných aj betónových častí nepotrebných a poškodených prašiakov, neexistujúcich zastávok verejnej dopravy a slepých chodníkov, ktoré merajú niekoľko desiatok centimetrov a nevedú nikam, pomôže významne zvýšiť kompaktnosť a podiel zelených plôch v meste a bezpečnosť detí aj dospelých.

50

Odstránenie betónových častí električkových tratí a ich nahradenie zelenými trávnikmi zníži hlučnosť električiek a zatraktívni používanie verejnej dopravy.

MSTRPLN 3

Pohyb

Základom dopravného systému v mestách rozlohy Košíc sú chodci, cyklisti a verejná doprava. Nie autá. Denné cestovanie do práce, domov, za zábavou chôdzou, na bicykli alebo električkou, trolejbusom či autobusom je podstatne lacnejšie ako budovanie infraštruktúry pre autá a náklady na budúcu zdravotnú starostlivosť kvôli prebytku emisií a nedostatku pohybu obyvateľov. Návrat ľudí do mesta znamená prioritu chodcov, cyklistov a verejnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou, zlepšenie mikroklímy, kvality urbánneho prostredia, zdravotného stavu obyvateľstva, aktivizáciu verejného priestoru.

58

Mesto má chodcom poskytovať plnohodnotný, demokratický, bezbariérový a bezpečný pohyb. Chodec, ako najzraniteľnejšia časť dopravy v meste, by mal byť najlepšie chránený a ostatné formy dopravy by mu mali byť podriadené.

64

Premena málo vyťažených alebo nepoužívaných ciest na cyklistické ťahy je lacným, rýchlym a dostupným riešením pre zavedenie bicyklov ako štandardného prostriedku v uliciach mesta.

66

Zmena rýchlosti dopravy v malých uliciach z 50 na 30 kilometrov za hodinu, sprístupní tieto ulice cyklistom, ktorí po nich budú môcť bezpečne jazdiť a zlepší kvalitu a bezpečnosť verejného priestoru a zníži jeho hlučnosť.

68

Električka je výrazný mestotvorný prvok a observačný prostriedok, rekonštrukcia existujúcich, obnovovanie zrušených a výstavba nových tratí výrazne zefektívni prevádzku celého dopravného systému. Električka patrí do centra mesta. V súčasnosti existujú technológie na efektívne pohlcovanie vibrácií, električky už nie sú viac hrozbou pre staré budovy.

73

Taxíky sú podobne ako električky významný mestotvorný prvok, slúžia ako doplnok verejnej dopravy. Jednotné mestské taxíky (model, farba, cena) podľa vzoru Londýna sprehľadnia a zatraktívnia túto formu dopravy pre miestnych, aj návštevníkov.

75

Dlažobné kocky na cestách v historickom centre mesta ako orientačný znak znížia rýchlosť áut a poslúžia ako navigačný systém pre chodcov.

76

Zrušenie parkovacích miest v historickom centre, najmä na Mäsiarskej, Kováčskej, Alžbetinej a Mlynskej ulici prispeje k väčšiemu bezpečiu, pohodliu a výskytu obyvateľov v uliciach.

77

Redukovanie ciest podľa vzoru bulváru Embarcadero v San Franciscu prirodzene redukuje počet áut, ktorých môže byť na cestách len toľko, koľko sa ich na ne zmestí, získané jazdné pruhy môžu slúžiť chodcom, cyklistom, verejnej doprave, alebo sa môžu stať súčasťou verejného priestoru.

78

Sezónne zatváranie ciest na Moyzesovej a Štefánikovej ulici podľa vzoru letných pláží pri Seine v Paríži dokazuje, že mesto bez áut môže mať omnoho lepšie kvality ako rovnaké mesto s autami.

82

Ukončenie prímestských a diaľkových autobusových liniek na termináloch v severnej, západnej, južnej a východnej časti mesta odľahčí premávku v centre mesta a zefektívni prevádzku verejnej dopravy, ktorá bude obsluhovať tieto terminály.

Svet

Vzhľadom na rozmer a ambície mesta je nevyhnutné, aby sa kvôli rastu mesto začalo otvárať svetu, nielen fyzicky cez dopravnú infraštruktúru, ale hlavne v hlavách a srdciach. To je možné len cez pochopenie svojej histórie, uchopenie vlastnej identity a priamu konfrontáciu so svetom.

MSTRPLN 4

86

Vlakové expresy Košice-Miskolc-Budapest-Wien, Košice-Prešov-Tarnow-Krakow-Warszawa, Košice-Tatry-Žilina-Ostrava-Praha-Dresden-Berlin a letné nočné vlaky Košice-Budapest-Balaton-Zagreb-Rijeka-(Split) pokryjú základné destinácie, dôležité pre obyvateľov mesta, v okruhu 1000 kilometrov od Košíc.

94

Pobočky zahraničných kultúrnych inštitútov, ako Goethe, Cervantes, Alliance Francais, British Council a ďalších, rozšíria kultúrnu ponuku v meste, a zároveň podporia väčšiu výmenu ľudí zo zahraničia do mesta a naopak.

97

Vytvorenie produkčného katalógu filmových lokácií v meste a regióne, spolu s finančnými a daňovými úľavami pre filmovú výrobu pritiahne do mesta filmové produkcie, ktoré vo svojich dielach budú nepriamo prezentovať Košice. Woody Allen by mal dostať rozpočet na film, ktorý sa bude odohrávať v Košiciach.

100

Uvoľnená nedeľa s otvorenými obchodmi, reštauráciami, inštitúciami a službami nenechá mesto prázdne ani na jeden deň, v konkurencii okolitých a blízkych krajín, v ktorých je v nedeľu všetko zatvorené, môže mesto získať veľkú výhodu.

Všetkých sto bodov MSTRPLN nájdete na facebook stránke Východného pobrežia, alebo priamo na http://ow.ly/IVKMc. Diskutujte, protirečte, neschovávajte sa.

Mišo Hudák
Ilustrácie: Danka Bodnárová

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou u nás si ho vytextuješ. Zajtrajšie noviny ponúkajú prax pre študentov a ďalších záujemcov. Nahliadni s nami do sveta žurnalistiky. Napíš nám na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: KSC MSTRPLN
  1. […] „Rozhodli sme sa zostať žiť v tomto meste a urobíme všetko preto, aby sa stalo lepším miest… […]

    Komentoval Také boli Zajtrajšie noviny v roku 2015 | Zajtrajšie noviny dňa 14.12.2015 o 11:42:09Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems