Košickí dobrovoľníci zatiaľ úspešne zvládli množstvo dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019  

| Predstavujeme | 31. 10. 2019

Majstrovstvá sveta v hokeji, 650. výročie udelenia erbu, 400. výročie troch košických mučeníkov, Medzinárodný maratón mieru, Dobrý trolejbus… Natierali sme, upratovali, maľovali.

 

Mimoriadne významný je pre všetkých Košičanov dátum 7. máj 1369, kedy kráľ Ľudovít Veľký udelil Košiciam ako prvému mestu v Európe erbovú listinu. Košičania dodnes túto výnimočnú chvíľu oslavujú ako Deň mesta Košice. 

 

Prestížny titul

Symbolicky po 650 rokoch bol Košiciam ako prvému mestu z krajín strednej a východnej Európy udelený prestížny titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva  2019, čo nás Košičanov veľmi potešilo. Mesto prevzalo pomyselnú štafetu ako šieste v poradí po Barcelone, Lisabone, Londýne, Sligu a Aarhuse.

 

Celoročné dobrovoľnícke aktivity
V januári mesto Košice zorganizovalo v priestoroch magistrátu prvé stretnutie pracovnej komisie, ktorá rieši všetky dobrovoľnícke aktivity počas celého roka 2019. V komisii sú zástupcovia Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, Dobrovoľníckeho centra Košíc, Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice, menších i veľkých mestských častí, ale aj súkromných spoločností, napríklad najväčšieho zamestnávateľa v našom regióne – firmy U. S. Steel Košice či T-Systems Slovakia. „Ide o pracovný tím ľudí, ktorí pôsobia v oblasti dobrovoľníctva v rámci Košíc a celého Košického kraja. Odtiaľ prichádzajú všetky informácie o dobrovoľníckych aktivitách v meste a kraji, ako aj podnety pre plánované dobrovoľnícke aktivity. Prezentujeme ich na našej mestskej webstránke srdcevmeste.sk. Sú na nej uvedené všetky dobrovoľnícke aktivity, ktoré sa dejú v Košiciach. Každý z obyvateľov mesta si na stránke môže nájsť takú dobrovoľnícku aktivitu, ktorá je najbližšia jeho záujmom, a má možnosť sa na ňu prihlásiť. Od marca tohto roku premáva po Košiciach Dobrý trolejbus, v ktorom sa prezentovali a naďalej sa môžu prezentovať  dobrovoľnícke organizácie. Taktiež majú možnosť realizovať v trolejbuse nábor dobrovoľníkov pre svoje aktivity, a zároveň motivovať cestujúcich, aby sa takisto zapojili do dobrovoľníckych aktivít. Ide nám predovšetkým o vyslanie signálu do celej Európy, že aj u nás v Košiciach dobrovoľníci sú a pracujú na mnohých projektoch,“ uviedla námestníčka primátora mesta Lucia Gurbáľová, ktorá dohliada na dobrovoľnícke aktivity počas celého roka dobrovoľníctva. 

Humanitný projekt košických študentov z Gymnázia Alejova 1
V Dobrom trolejbuse predstavili svoje dobrovoľnícke aktivity, napríklad, študenti Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach. Súčasťou ich mimoškolských aktivít je aj Humanitný projekt, ktorého začiatky spadajú do rokov 2006/2007, a  samotní študenti ho opísali nasledovne: „Počas 13 rokov realizácie projektu sa stovky našich bývalých i súčasných žiakov dobrovoľne zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Snažíme sa jednoducho nemyslieť len na seba, ale aj na iných a svojím malým pričinením sa pokúšame spríjemniť a uľahčiť život tým, ktorí to veľmi potrebujú. Svojimi skromnými, pravidelnými a dlhodobými aktivitami pomáhame tak trochu meniť svet ľudí, ktorí sú v núdzi. Základom nášho projektu je dobrovoľné zapojenie sa do vopred naplánovaných aktivít na príslušný školský rok. S ich výberom nám pomáhajú triedni učitelia a nad ich samotnou realizáciou a logistikou  bdie pozorné oko koordinátora humanitného projektu. Pred trinástimi rokmi sme začínali s realizáciou finančných zbierok, ako sú Biela pastelka, Modrý gombík, Deň narcisov, Úsmev ako dar, predaj vianočných pohľadníc v rámci UNICEF a ďalších. No to nás veľmi neuspokojovalo, pretože sme cítili potrebu pomáhať aj iným spôsobom. Postupne sme zaviedli tradíciu zbierky hračiek pre deti z detských domovov, zbierky oblečenia a v ostatných dvoch rokoch i trvanlivých potravín pre osamelé matky i rodiny v núdzi, či už v rámci zbierky Otvor svoje srdce, alebo čerstvej spolupráce s občianskym združením Maják nádeje.“

Foto: Miroslav Vacula
Primátor mesta Košice  Ján Polaček pri natieraní kovového oplotenia v košickej ZOO.

Úspešné hokejové majstrovstvá
Stovky dobrovoľníkov, vrátane zamestnancov mesta Košice, košických mestských podnikov a ďalších inštitúcií sa zapojili do organizovania osláv 650. výročia udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice, výrazne pomáhali s organizáciou košickej časti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktorá bola po ukončení turnaja všetkými zainteresovanými vyhodnotená ako veľmi úspešná a vynikajúco zvládnutá po všetkých stránkach. 

Kreslenie erbov, Art Film fest aj česko-slovenský trolejbus
Pri príležitosti osláv 650. výročia udelenia erbu mestu pripravilo mesto zaujímavú výtvarnú súťaž pre žiakov košických základných škôl „Nakresli erb pre svoje mesto“. Tri najlepšie práce budú s pomocou dobrovoľníkov pretransformované do street art umenia, aby skrášlili naše mesto. Desiatky mestských dobrovoľníkov sa významnou mierou podieľali aj na príprave a realizácii tradičného medzinárodného filmového festivalu Art Film fest, majstrovstiev sveta v hokejbale mužov i žien, pri ktorých takisto úspešne spolupracovali s organizátormi týchto podujatí. Koncom júna mesto predstavilo Košičanom a návštevníkom česko-slovenský trolejbus, ktorý dali do prevádzkyschopného stavu dobrovoľníci. Odpracovali pri tom viac ako 800 hodín! Dobrovoľníci sa s vervou a veľmi úspešne podieľali aj na príprave a samotnej realizácii ďalšej významnej udalosti v Košiciach, a to  spomienky na 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov. Súčasťou spomienky boli  viaceré zaujímavé podujatia, ktoré by sa bez pomoci a práce dobrovoľníkov nezaobišli.

Finančná podpora mesta
Mesto v súvislosti s dobrovoľníctvom hneď na začiatku vyhlásilo výzvu, aby sa dobrovoľnícke organizácie uchádzali o finančnú podporu od mesta, či už išlo o zaužívané tradičné, alebo nové projekty. Keďže cieľom výzvy bolo najmä zlepšenie podmienok na prácu dobrovoľníkov, uvedené peniaze boli a sú určené najmä na zabezpečenie pracovných nástrojov pre dobrovoľníkov. Kým prvá výzva mesta bola zameraná skôr na jednorazové aktivity, ďalšia výzva bola koncipovaná tak, aby občianske združenia alebo organizácie predkladali mestu najmä dlhodobo udržateľné projekty.  Mnohé dobrovoľnícke aktivity majú veľkú tradíciu aj v každej z 22 košických mestských častí.

Mesto chce získať titul Európske hlavné zelené mesto 2023
Dobrovoľníctvo v Košiciach je prejavom pozitívneho lokálpatriotizmu, pričom jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Našou ambíciou je, aby sa Košice stali inšpirujúcim príkladom a zároveň lídrom dobrovoľníctva v krajinách strednej a východnej Európy. Ako nositeľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 by vedenie mesta rado dosiahlo aj  ďalší z cieľov. A tým je, aby široká verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť. Mesto Košice chce pokračovať v dobrovoľníctve aj v budúcnosti, teda po odovzdaní titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva  nasledovníkom z talianskeho mesta Padova.  Mesto Košice má totiž záujem získať titul Európske hlavné zelené mesto 2023. Ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Vedenie mesta už predstavilo ambicióznu Zelenú víziu mesta Košice do roku 2030. Je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa Košice stali lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalitu ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovaní rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení. V tejto súvislosti by sa aj myslenie a konanie obyvateľov mesta mohlo postupne čoraz viac presúvať k tomu, aby čo najviac smerovalo k zlepšeniu životného prostredia. Práve na dosiahnutie cieľov v súvislosti s Košicami ako Európskym hlavným zeleným mestom 2023 chce vedenie mesta a ďalší zainteresovaní využiť aj entuziazmus a skúsenosti našich košických dobrovoľníkov.

Košičania v Bruseli odprezentovali mesto aj dobrovoľnícke aktivity
V súvislosti s Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019 v rámci Týždňa regiónov odcestovala do Bruselu košická delegácia, vedená primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom a námestníčkou primátora mesta Luciou Gurbáľovou. Na samostatnej výstave odprezentovali nielen naše mesto, ale aj všetky doterajšie dobrovoľnícke aktivity. V novembri odovzdajú Košice titul Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva mestu Padova a začiatkom decembra sa v Košiciach uskutoční záverečný ceremoniál, na ktorom budú za svoju prácu ocenení dobrovoľníci z celého Slovenska. „Pripadá mi to ako včera, keď sme sa pätnásteho januára stretli v Košiciach na slávnostnom otváracom ceremoniáli Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva – Košice 2019,  kde sme mali tú česť privítať medzi nami pani Gabriellu Civico, riaditeľku Európskeho dobrovoľníckeho centra v Bruseli, ktoré titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva udeľuje. Od nášho januárového stretnutia v Košiciach uplynulo deväť mesiacov, počas ktorých sme urobili v našom krásnom meste veľmi veľa dobrej dobrovoľníckej práce. Zatiaľ poslednými, do ktorých sa naši dobrovoľníci zapojili, a boli ich stovky, bola pomoc pred, počas a po skončení košického Medzinárodného maratónu mieru, najstaršieho v Európe a tretieho najstaršieho na svete, respektíve počas unikátneho podujatia „Biela noc“, kedy naše mesto zaplavili tisíce svetiel v podobe rôznych umeleckých kreácií. Stovky dobrovoľníkov sa však zapísali do pamäti Košičanov už aj v minulosti. Svojou prácou  prispeli a naďalej významnou mierou prispievajú k úspešnej organizácii mnohých podujatí – kultúrnych, športových a iných. Boli to, napríklad, podujatia v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, ktorým sa stali Košice ako vôbec prvé mesto na Slovensku. Taktiež to boli podujatia v rámci Európskeho mesta športu 2016, kedy bolo naše mesto vyhlásené za najlepšie európske mesto športu spomedzi devätnástich hodnotených európskych miest. Zabezpečenie všetkých vymenovaných, ale aj mnohých ďalších aktivít si vyžadovalo a stále aj vyžaduje pomoc dobrovoľníkov. Nám sa ich na uvedené podujatia hlásilo niekedy až tak veľa, že sme, žiaľ,  museli niektorých aj odmietnuť,“ skonštatoval primátor mesta J. Polaček.  

Mestskí úradníci vymenili kancelárie za prácu v teréne
Do dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice sa od samého začiatku zapojili aj zamestnanci mesta a košických mestských podnikov,  ktorí svoje kancelárie a úradnícke stoly zamenili za fyzickú prácu v prospech nás všetkých. V týchto pre verejnosť veľmi prospešných aktivitách nielen zamestnanci mesta, ale aj ďalší Košičania stále pokračujú:

Foto: Miroslav Vacula – Upratovanie evanjelického cintorína.

Natreli viac ako 250 smetných nádob
Dobrovoľníci z radov občanov, zamestnancov mesta a mestských podnikov spolu s námestníčkou primátora mesta L. Gurbáľovou obnovili pred začiatkom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji farebný náter na viac ako 250 smetných nádobách v košických uliciach. Za štyri hodiny natreli čiernou a striebornou farbou liatinové smetné koše na Hlavnej ulici, Mlynskej, Alžbetinej, Moyzesovej, Štúrovej, na Staničnom námestí, Námestí osloboditeľov, Námestí Maratónu mieru, ako aj  v ďalších častiach mesta. Dobrovoľníci pri tom spotrebovali približne 100 litrov farieb.

Foto: Miroslav Vacula – Dobrovoľníci obnovili pred začiatkom MS v ľadovom hokeji farebný náter na viac ako 250 smetných nádobách v košických uliciach.

Zveľadili areál detského centra na Pollovej ulici 18 v Krásnej 
V Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté osoby na Pollovej ulici v košickej mestskej časti Krásna namaľovali dobrovoľníci oplotenie so vstupnými bránami a drevený altánok. Nový šat dostalo detské pieskovisko aj hojdačky, takisto balkón nad vchodom do hlavnej budovy centra. Pokosili trávnik, trávu vyhrabali a uložili do nádob na kompost. Vytrhali trávu okolo pníkov stromov i na iných miestach, ktoré následne vysypali mulčovacou kôrou.

Z historického evanjelického cintorína vypratali tony odpadu
Bývalý cintorín, ktorého súčasťou je i národná kultúrna pamiatka kaplnka rodiny Pohle-Roth, už celé desaťročia chátra a stal sa útočiskom rôznych asociálov.  Mestskí dobrovoľníci, ktorým prišiel na pomoc aj starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčík s kolegami či mestský poslanec Dominik Karaffa, vyzbierali, vyhrabali a naplnili zmiešaným odpadom 60 stolitrových plastových vriec. Navyše aj dva veľkokapacitné kontajnery, každý s objemom 12 kubických metrov.

Skrášlili areál Centra pre deti a rodiny
V záhrade bývalého Detského domova na Hurbanovej 42 dobrovoľníci pokosili trávu, spílili a odpratali suché stromy, vrátane konárov, ktoré popadali v zimných mesiacoch. Vyčistili a nový farebný šat dali aj soche situovanej pred budovou centra.

Foto: Miroslav Vacula – Mestskí dobrovoľníci v spolupráci s pracovníkmi ZUŠ M. Hemerkovej vymaľovali chodbu, toalety a iné školské priestory.

Vymaľovali priestory ZUŠ M. Hemerkovej
Priestory Základnej umeleckej školy M. Hemerkovej na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach už potrebovali nový farebný náter „ako soľ“. Mestskí dobrovoľníci v spolupráci s pracovníkmi ZUŠ vymaľovali najprv priestory jednej z hlavných chodieb školy, nasledovalo dievčenské i chlapčenské WC a ďalšie školské priestory. 

V košickej ZOO natreli farbami kovové oplotenia zvieratiek
Dobrovoľníci natreli farbami celý výbeh pre medvede nielen z vonkajšej, ale i vnútornej strany, taktiež aj oplotenie areálu danielov. Počas ďalšej dobrovoľníckej akcie v zoologickej záhrade obnovili náter na ďalších výbehoch, tento raz jaka domáceho a žeriava bieločierneho.

Natreli farbou aj tisíc metrov oplotenia Mlynského náhonu
Ďalšou z dobrovoľníckych aktivít mestských dobrovoľníkov, zamestnancov Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov bolo obnovenie náteru kovového oplotenia Mlynského náhonu. Za niekoľko hodín usilovnej práce natreli farbou tisíc metrov oplotenia.  

 

Foto: Miroslav Vacula – Dobrý trojlejbus.

Mesto Košice naďalej pokračuje v podpore a realizácii dobrovoľníckych aktivít.

 

Miroslav Sambor

 


Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košickí dobrovoľníci zatiaľ úspešne zvládli množstvo dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019  

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems