„My Slováci často uvažujeme záporne. Väčšinou sa učíme zo zlých skúseností. Malo by to byť naopak. Aplikovať a poučiť sa z toho, čo sa nám podarilo.“

| Téma čísla | 15. 6. 2018

Biznis, agile, proaktivita a znalosti (poučenia). Práve tieto štyri manažérske trendy ovplyvnia podnikanie na najbližších osem až desať rokov. Zapadajú do seba ako puzzle, navzájom sa ovplyvňujú a dokážu zefektívniť činnosť firmy, organizácie či živnostníka.

Košičan Rudolf Christopher Takáč, konzultant a garant tréningov v oblasti projektového a strategického riadenia firmy hovorí, že biznis, agile, proaktivitu a znalosti môžeme aplikovať do takmer akéhokoľvek podnikového odvetvia. Aj keď súčasní manažéri ich doteraz „vnímali“, nevenovali im patričnú pozornosť. To Takáč považuje za určitú chybu a vysvetľuje, aké jednoduché je používať tieto prístupy v každej praxi.

Venujte čas najpodstatnejším rizikám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri projekte a pripravte vhodné riešenia. Foto: facebook.com/2bcognitus

1. BIZNIS – Viac hláv, viac rozumu, viac zákaziek
„Ak dodávam služby alebo produkty, mám mať otvorené oči a všímať si, čo môžem ja sám alebo moja organizácia robiť navyše. Nestačí, ak je vo firme len jeden, dvaja vizionári. Malo by fungovať takzvané kaskádovanie stratégie oboma smermi. Vedenie ,zhora‘ informuje o smerovaní firmy, ale bude prijímať aj nápady ,zdola‘ od zamestnancov. Príčina neúspechu môže byť práve v tom, že sa nezúročia nápady od spolupracovníkov, expertov, ktorí majú najviac informácií o smerovaní technológií a nových trendoch v ich oblasti. Experti sú častokrát v priamom kontakte so zákazníkmi a vidia množstvo príležitosti a zlepšení. Uvediem názorný príklad. Spoločnosť sa zameriava na náhradné zdroje energie. U klientov inštaluje príslušné zariadenia. Ich súčasťou sú aj nosné priečky a tie firma zabezpečuje cez inú subdodávku. Zamestnanci, ktorí reálne pracujú u zákazníka, prišli s nápadom – realizovať aj nosnú priečku v rámci inštalácie. To odstráni častý problém s omeškaním a nekvalitou dodávky od iného subdodávateľa. Firma je schopná efektívnejšie plánovať a realizovať inštalácie u klientoch. Nemenej dôležité je aj to, že nosné priečky zaradí do svojho portfólia produktov. Zdôrazňujem, že s týmto nápadom neprišilo vedenie firmy, ale experti z terénu. Motivujte svojich zamestnancov vidieť a prinášať nové nápady.“

2. AGILE – Buď svieži a motivuj
Agile môžeme preložiť ako svižný, čulý, ľahkobystrý. „Manažéri by mali predovšetkým prijímať ľudí, ktorí sa vedia adaptovať a sú prispôsobiví, ,majú ťah na bránku‘. A ak chceme, aby pracovali efektívne a vedeli sa prispôsobiť, musia mať motiváciu. Pre ľudí do 35 rokov je popri základných potrebách (plat, bývanie) tou najväčšou odborný rast. Takže manažér by mal motivovať zamestnanca tým, že mu vysvetlí, prečo je potrebné prácu vykonať (zmysel), čo sa naučí, kam ho to posunie. Napríklad, ak má niekto záujem o cudzie jazyky, bude pre neho motiváciou možnosť komunikovať v projekte v angličtine, nemčine… No k tomu manažér potrebuje poznať daného pracovníka, vedieť, kam kráča, na čom mu záleží. Až tak mu vie dať takú prácu na projekte, kde odborne porastie.“

Manažéri by mali predovšetkým prijímať ľudí, ktorí sa vedia adaptovať a sú prispôsobiví. Foto: Štefan Štefančík

Ako na to?
„V niektorých prípadoch už starý pracovný tím nedokáže byť agilný. Je skostnatený, so stálymi pracovnými návykmi. Nevie byť svieži, dynamický. Aby sme tomu predišli, odporúčam dávať zamestnancom úlohy, výzvy tesne nad úrovňou ich schopností. Vtedy zostanú agilní. Lebo ak pracujú trvalo pod svojou úrovňou schopností, nudia sa a sú frustrovaní. Zostarejú v myslení.“ Vynára sa otázka, ako môže manažér motivovať k agilite? „Najlepšie je ísť príkladom. Ak je manažér agilný a dynamický, tak vie k tomu viesť aj ostatných. Je potrebné, aby aj firma bola agile. Ak vyrába napríklad kotúče, a zrazu príde objednávka na trubky, tak je schopná v krátkom čase prestaviť stroje a dodať ich. Byť agilný sa rovná aj byť schopný reflektovať vonkajší svet a správne zareagovať. Dinosaury vyhynuli preto, lebo sa nevedeli prispôsobiť novým podmienkam. V podnikaní je to podobné. Firmy musia byť agilné – teda vedieť, čo robiť a mať na to pripravených ľudí.“

3. PROAKTIVITA – Pozeraj dopredu
Zaužívanou praxou vo firmách je, že poverení zamestnanci predbežne spíšu problémy (riziká), ktoré sa môžu vyskytnúť pri projekte a pripravia vhodné riešenia. Napríklad hrozí, že dodávateľ nám nedodá včas materiál. Tak v zálohe budeme mať druhého dodávateľa. „Často vediem s manažérmi takýto rozhovor: ,Máte zoznam rizík? – Áno. – Aj riešenia? – Áno. – A? – No nič, poslal som to šéfovi.‘ Tu je kameň úrazu. Len poslal zoznam šéfovi, ale reálne neuskutočnil opatrenia, ktoré v tom zozname rizík napísal. Najnovší trend hovorí, venovať čas najpodstatnejším rizikám a riešiť ich. Predstavte si situáciu, že idete na dovolenku autom. Povedzme, že medzi najpodstatnejšie rizika patrí to, že sa deti budú počas cesty nudiť a nám sa nepodarí dotankovať na určenom mieste. Opatrenia sú také, že si napíšeme lístoček s textom ,Vezmi benzín a hračky pre deti!!!‘ a pripneme ho na chladničku. No tu najčastejšie končíme – pri riadení rizík. Trend však hovorí, že najpodstatnejšie je samotné uskutočnenie opatrení. Aj keď na dovolenku idete o dva týždne, uložte na viditeľne miesto v garáži kanister s benzínom, aby ste oň doslova zakopli, keď vyrazíte na cestu. A už teraz zbaľte deťom do cestovnej tašky rozprávkové knižky, hračky či DVD s animovanými filmami a dajte ju do kufra. Takže nestačí iba opatrenie napísať, ale aj realizovať.“

Nemáme sa učiť len z toho, čo v projekte zlyhalo. Podstatná časť poučení by mala byť kladná, teda, prečo sa nám zákazka vydarila. Foto: Rawpixel

Nezmätkuj! Manažuj!
„Predstavte si, že staviate obchodné centrum. Na budúci týždeň sa na stavenisku máte stretnúť s expertom z Londýna. Ten vám zavolá, že nepríde. Čo urobí dobrý manažér? Vezme zoznam rizík a odpovedí. Z neho sa dozvie, že s takýmto rizikom počítal, a ako opatrenie oslovil aj druhého experta z Prahy. Sú vyčlenené aj financie, keby bolo potrebné zabezpečiť letenky a ostatné náklady. Tak mu zavoláte, vysvetlíte situáciu a zarezervujete let. Nerobíte paniku, nezalarmujete celú firmu. Hovorí sa, že k výsledku sa máme ,premanažovať‘ a nie ,prezmätkovať‘, teda vidieť dopredu, očakávať riziká a uskutočniť opatrenia na ich elimináciu alebo odstránenie.“

4. ZNALOSTI (POUČENIA) – Nekritizuj, chváľ
„Bežnou praxou je, že ak podnik pracuje na nejakom projekte, tak až na konci manažéri pripravia zoznam poučení pre tie nasledujúce (čo bolo nesprávne urobené a ako to zlepšiť). Súčasný trend hovorí, že už na začiatku by sme sa mali pozrieť do databázy predchádzajúcich projektov a vybrať také poučenia, ktoré sa nám zídu. Spisovať nedostatky aj efektívne riešenia máme priebežne. Odporúčam, aby sa projektoví manažéri stretávali trebárs raz za dva týždne a rozprávali sa o projektoch. V čom sa im darí, čo zlyhalo, aké efektívne rozhodnutia urobili… Ani projektoví manažéri ani experti v tíme si nemajú budovať ,informačné kniežactvo‘, teda, že iba oni majú informácie o projekte, jeho silných i slabých stránkach. Vedomosti a skúsenosti získané počas pracovnej doby patria firme. A budú súčasťou jej know how. Následne, keď nejaký expert, ktorý pre nás robil 15 rokov, odíde, tak jeho postrehy i nápady ostanú v našich databázach. Keď príde nový pracovník, ľahšie a plynulejšie nadviaže na jeho prácu.“

Vedenie „zhora“ má prijímať aj nápady „zdola“ od zamestnancov. Foto: facebook.com/2bcognitus

Nebuďme záporní
Rudolf Christopher Takáč zdôrazňuje, že sa nemáme učiť len z toho, čo v projekte zlyhalo. „Práve naopak. Podstatná časť poučení by mala byť kladná, teda, prečo sa nám zákazka vydarila. A dobré postupy uplatňovať pri ďalších projektoch. My Slováci často uvažujeme záporne. Väčšinou sa učíme zo zlých skúseností. Malo by to byť naopak. Aplikovať a poučiť sa z toho, čo sa nám podarilo. Taktiež málo chválime. Ak príde dieťa v zahraničí domov zo školy, rodič sa ho opýta, aké známky dostalo. Keď mu dieťa povie 1, 1, 2, tak otec povie: ,Super, dve jednotky, určite si najlepší v triede.‘ Keď sa táto situácia stane v slovenskej domácnosti, rodič veľmi nereaguje na jednotky v škole, ale povie: ,Začo je tá dvojka?‘ Slováci presne v tom robia chybu. Nepovyšujú dobré veci, čo sa podarilo, čo funguje, ale zaoberajú sa hlavne tými zápornými a vyčítavajú mínusy.“ Akým spôsobom má teda manažér správne chváliť? „V prvom rade má byť otvorený. Povedať: ,Toto sa nám podarilo vďaka tomu, tu som urobil chybu ja a tu vy, tento nedostatok napravíme tak…‘ Otvorenosť a motivovanie znamená, že si ceníte členov tímu a že vám záleží na ich skúsenostiach a názore.“

Posun k lepšiemu
Biznis, agile, proaktivita a poučenie odporúčajú svetové manažérske metodiky a štandard ako „ingrediencie“ do receptu na efektívne a produktívne riadenie projektov a firmy. Tieto štyri trendy do seba zapadajú, navzájom sa ovplyvňujú. „Sú istým posunom k lepšiemu. O biznise sa veľa hovorí, ale máloktorý manažér kaskaduje a chce poznať aj názor zamestnancov. Hovorí sa rob agile, ale dôležitejšie je byť agile. Opatrenia na riziká sa píšu, ale často ostanú na papieri a nepretavia sa do praxe. Poučenia je potrebné zbierať počas projektu a používať pre súbežné projekty a úlohy vo firme.“

Za rozhovor a odpovede ďakujem Rudolfovi Christopherovi Takáčovi.

Na prelome rokov 2017 a 2018 vyšli tri publikácie zamerané na správne vedenie firmy, jej manažovanie. Ide o metodiky manažmentu PMI®, PRINCE® a štandard IPMA®. Každá z nich preferuje svoj spôsob, ako riadiť projekty a zákazky tak, aby firma, organizácia či živnostník prežili v súčasnom svete. Ale zhodujú sa na tom, že práve biznis, agile, proaktivita a znalosti (poučenia) ovplyvnia podnikanie v najbližšom desaťročí. Zo spomenutých troch publikácií bola do slovenčiny preložená zatiaľ len jedna – Súbor požadovaných spôsobilostí ver. 4. Na jej korektúre pracoval Rudolf Christopher Takáč.

Rudolf Christopher Takáč je certifikovaný projektový manažér IPMA B, PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner. V roku 2006 založil tréningovú a konzultačnú spoločnosť 2BCognitus. Časť jeho aktivít je spojená so Spoločnosťou pre projektové riadenie na Slovensku.

Eva Barnišinová


Tags: , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: „My Slováci často uvažujeme záporne. Väčšinou sa učíme zo zlých skúseností. Malo by to byť naopak. Aplikovať a poučiť sa z toho, čo sa nám podarilo.“

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems