„V septembri sa žiaci nebudú mať z čoho učiť, opäť bude nedostatok učebníc.“

| Téma čísla | 18. 5. 2018

Aj napriek tomu, že na Slovensku pôsobí niekoľko vydavateľstiev zameraných na vzdelávacie pomôcky, učebnice v našich školách stále chýbajú. Miroslav Tokarčík z košického vydavateľstva Taktik vidí hlavný problém v uzavretom učebnicovom systéme. Ten okrem nás funguje z európskych krajín už len na Malte, Cypre a v Grécku.

Prečo majú slovenské školy nedostatok učebníc?
U nás funguje takzvaný uzavretý učebnicový systém. To znamená, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhoduje o tom, aká učebnica je pre žiakov na daný predmet vhodná, a tú im poskytne zadarmo. Takže doslova im nadiktuje, z akej knihy sa musia učiť. Učebnice sa na každý predmet vyberajú cez verejné obstarávanie, čo je zdĺhavý proces. Navyše, distribúcia učebníc prebieha centrálne – z jedného skladu do všetkých slovenských škôl, čiže logistika je náročná a komplikovaná. Ak by si škola vyberala učebnice podľa svojich preferencií a distribúcia by prešla na vydavateľa daných učebníc, tieto problémy by sa odstránili. Takže systém verejného obstarávania učebníc nepovažujem za najšťastnejšie riešenie. Koniec koncov, funguje už len na Slovensku, Malte, Cypre a v Grécku. V ostatných európskych krajinách si školy samy vyberajú učebnice, pomocou ktorých budú vyučovať.

Čiže naše školy môžu vyučovať len z učebníc, ktoré im určí ministerstvo? Nemôžu si zaobstarať iné?
Školy, a to verejné i súkromné, majú dve možnosti. Vezmime si napríklad matematiku pre piaty ročník. Buď ju budú vyučovať z učebnice, ktorá vyhrala verejné obstarávanie (dostala takzvanú schvaľovaciu doložku a je hradená ministerstvom) alebo z iných dostupných učebníc matematiky pre piatakov, ale tie im ministerstvo neuhradí. Takže ak z nich chce škola vyučovať, musí si ich zaobstarať z vlastných zdrojov, respektíve ich zaplatia rodičia žiakov. A to je chyba. Školy by mali mať možnosť vybrať si bezplatne takú učebnicu, akú považujú za najlepšiu. Lebo sa často špecializujú na rôzny typ žiakov – nadaní, športovci, umelci…

Bude sa podľa vás v septembri opakovať scenár z minulého školského roka, keď na školách chýbali učebnice?
Určite. V septembri sa žiaci nebudú mať z čoho učiť, opäť bude nedostatok učebníc. A to práve kvôli tomu, že nie je možné robiť verejné obstarávania takým tempom, aký je dopyt po učebniciach. Nehovoriac o tom, že obstarávania sú často neférové a neobjektívne, priam na hranici zákona. Napríklad, termín na predloženie návrhu učebnice je stanovený len na niekoľko týždňov od vyhlásenia obstarávania. Pritom napísať kvalitnú učebnicu trvá mesiace. Ďalším nedostatkom je spomínaná komplikovaná distribúcia do škôl. Problém je aj pri obmene opotrebovaných učebníc – časť rozpočtu určená na obnovu učebníc je často nižšia ako skutočný dopyt. Len pre ilustráciu, na začiatku školského roka 2017/2018 chýbalo školám až 59% učebníc.

Aké riešenie by pomohlo?
Priblížiť sa k ostatným európskym krajinám a otvoriť učebnicový trh. Nech si každá škola sama vyberie, ktoré učebnice chce používať. Najideálnejší je podľa mňa český model. Každá publikácia, ktorá je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, získava schvaľovaciu doložku a môže sa bezplatne používať na vyučovaní. Ministerstvo namiesto toho, aby peniaze vynakladalo na verejné obstarávania, ich poskytne školám a tie si za ne nakúpia učebnice zo zoznamu schválených učebníc. Je to jednoduché riešenie. Prospelo by aj konkurencii vydavateľstiev, pretože by boli nútené neustále navrhovať a vydávať kvalitnejšie a inovatívnejšie učebnice a zošity.

Ako vzniká učebnica či pracovný zošit?
Učebnice aj pracovné zošity sú didaktické pomôcky zostavované podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Ide o záväzný dokument ministerstva školstva, ktorý stanovuje ciele vzdelávania a jeho kľúčové kompetencie. Zjednodušene povedané – to, čo by mali deti v danom ročníku vedieť. Učebnica je nosný základ vysvetľovania učiva na školách. Pracovné zošity slúžia na to, aby si deti zopakovali učivo, rozšírili vedomosti alebo ich lepšie pochopili. Považujeme za dôležité, aby autormi didaktických pomôcok boli ľudia z praxe, čiže učitelia daných predmetov – slovenčinári či matematikári. Vedia, čo žiakom pomôže pri učení, ako im čo najefektívnejším spôsobom sprostredkovať dané informácie na tom-ktorom predmete. V spolupráci s nimi teda vytvoríme návrh publikácie a ten posúvame recenzentom, najčastejšie odborníkom z pedagogických fakúlt, ktorí posúdia obsah a vypracujú posudok. Následne sa rozbehne kolobeh aktivít – celý proces tvorby manažuje zodpovedný redaktor, ktorý spoločne s autorom navrhne kostru didaktickej pomôcky a má na starosti komunikáciu s ďalšími zúčastnenými stranami – recenzentmi, lektormi, grafikmi či ilustrátormi. Grafik spracováva obsahovú náplň publikácie do vhodných grafických prvkov. Keďže pracujeme prevažne s učebnicami a zošitmi pre základné školy, využívame aj prácu ilustrátora, ktorý zostavuje pútavé, funkčné a motivačné ilustrácie. Žiaka musia zaujať na prvý pohľad. Keď je publikácia zrecenzovaná, odovzdá sa do tlače.

Ako dlho prebieha takýto proces?
Vydanie pracovného zošita trvá v priemere deväť až dvanásť mesiacov. Od prvotného autorského návrhu prebieha systematický proces. Zahŕňa vytvorenie prvého konceptu publikácie, jeho pripomienkovanie recenzentom, ďalej hrubý grafický návrh, pri ktorom získavame približnú predstavu o rozložení strán, ilustráciách, grafických prvkoch, opätovné recenzovanie a potom predfinálnu grafiku. Až keď je všetko odsúhlasené, zošit sa posiela do tlače. Tento proces ovplyvňuje aj typ vyučovacieho predmetu. Vytvoriť pracovný zošit napríklad na prírodovedu trvá omnoho kratšie ako na matematiku, keďže tam musí byť dôraz na stopercentnú presnosť – stačí, že sa pri výrobe takéhoto zošita zmýlime v jednom znamienku a príklad žiakom i učiteľom nebude dávať zmysel. Takže je zrejmé, že to nie je otázka niekoľkých dní, kým zošit môže poslúžiť svojmu účelu. Pri učebniciach je tento proces náročnejší hlavne z toho dôvodu, že jeho základ tvorí výkladové učivo a žiaci musia pochopiť danú látku hlavne z učebnice. Navyše musí obsahovať všetky potrebné náležitosti a témy, ktoré majú žiaci v danom veku ovládať. Takže vydanie učebnice trvá často aj rok a pol. Počas celého tohto procesu musíme klásť dôraz najmä na odbornú a vecnú správnosť použitých informácií. Do učebníc by sa nemali dostať nepresné alebo chybné údaje. Taktiež musí byť dodržaná zásada primeranosti veku – napríklad druhácke učivo by sa nemalo vyskytnúť v učebniciach prvého ročníka. Nesmierne dôležitá je aj prehľadnosť textu – jednak použitie rôznych farieb a typov písma, ale aj rozdelenie textu na základný a rozširujúci. Netreba zabúdať ani na sociologickú stránku, prezentáciu iných kultúr a národností, elimináciu stereotypov i predsudkov a citlivým spôsobom pristupovať k témam ako smrť, rozvod, intimita…

Spomínali ste, že tvorbu učebníc ovplyvňuje vyhlásenie verejného obstarávania. Ako je to s pracovnými zošitmi?
Pracovné zošity sa cez verejné obstarávanie zvyčajne nezabezpečujú. V minulosti sme sa stretli aj s prípadmi, že sa obstarávali „v jednom balíku“ spolu s učebnicami, ale nie je to pravidlo. Školy majú teda pri výbere pracovných zošitov voľnú ruku, ale financujú si ich samostatne. Aktuálnu ponuku pracovných zošitov na trhu ovplyvňujú dva hlavné dôvody – zmena Štátneho vzdelávacieho programu a prirodzená snaha o zlepšovanie, aktualizáciu a nasledovanie trendov. Najlepšie je to vidieť na generačných rozdieloch. Ak ľudia, ktorí chodili na základnú školu pred dvadsiatimi rokmi, vidia súčasné zošity, doslova nad nimi žasnú – sú pekne farebné, na kvalitnom papieri, s modernými, kreatívnymi úlohami a grafickým spracovaním na úplne inej úrovni ako v minulosti. Kedysi boli veľmi formálne, nelákavé, čiernobiele. Snažíme sa navrhovať také úlohy, aby sa v nich spájala kreativita, zábava a problémy „zo života“. Žiaci napríklad počítajú výmeru priestorov v byte alebo výšku splátok pri nákupe. Často majú pocit, že to, čo sa učia na školách, nikdy nebudú potrebovať. Chceme im však ukázať, že matematiku či geometriu v budúcnosti určite využijú. Navyše, uprednostňujeme používanie príkladov, ktoré sú im blízke, takže v našich pracovných zošitoch sa dočítajú o playstation či smartfónoch.

Ďakujem za rozhovor.

Miroslav Tokarčík (1986) je jedným zo zakladateľov košického vydavateľstva Taktik, ktoré pôsobí na Slovensku, v Česku i v Poľsku. Zameriava sa na vydávanie školských učebníc, pracovných zošitov aj beletristických diel slovenských spisovateľov – pre detských i dospelých čitateľov. Aj napriek tomu, že vydavateľstvo nevyhralo na Slovensku verejné obstarávanie ani raz, ich didaktické pomôcky nájdeme v tisíckach slovenských, českých i poľských škôl.

Eva Barnišinová
Foto: www.taktik.sk


Tags: , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: „V septembri sa žiaci nebudú mať z čoho učiť, opäť bude nedostatok učebníc.“

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems