Košickí žiaci a škôlkari sa učia vďaka dotáciám od vlády v oveľa lepších podmienkach

| Mesto Košice, Školstvo a vzdelávanie | 2. 6. 2014

Štrnásť košických školských zariadení využilo na opravy svojich exteriérov a interiérov peniaze z dotácie takmer 1,4 milióna eur, ktorú schválila vláda začiatkom októbra minulého roka na výjazdovom rokovaní v Košiciach. Ministri vtedy prerokovali a odobrili Analýzu sociálno-ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej činnosti. Riaditelia zrenovovaných základných či materských škôl, ktoré v apríli osobne navštívil primátor mesta Košice Richard Raši, aby si prezrel a zhodnotil vykonané práce, netaja spokojnosť.

Mesto Košice, ktoré patrí k najväčším zriaďovateľom a správcom škôl v celej Slovenskej republike, dostalo na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť celkovo 1 995 000 eur, z toho bolo vyčlenených pre školstvo 1 384 500 eur. Určené boli predovšetkým na rekonštrukciu školských budov, bazénov, nákup hudobných nástrojov alebo aj na výstavbu športových ihrísk. „Som rád, že Košice získali od vlády dotáciu, ktorá nám umožnila realizovať nevyhnutné rekonštrukcie školských budov,“ uviedol počas obhliadky jednej z vynovených škôl primátor Raši. „Osobne som si školy prešiel a som rád, že peniaze boli vynaložené efektívne a vďaka nim sa na mnohých školách výrazne zlepšili podmienky pre tisíce detí v Košiciach. Aj v budúcom roku budeme hľadať financie na riešenie havarijných stavov v školských zariadeniach v našej správe.“

Použitie dotácie na základe uznesenia vlády je členené v závislosti od druhu výdavkov na:

  1. Bežné, v sume 340 100 eur, ktoré mohli použiť do 31. 3. 2014 ZŠ, ZUŠ a MŠ s právnou subjektivitou a 141 300 eur MŠ bez právnej subjektivity .
  2. Kapitálové, v sume 903 100 eur, ktoré boli poskytnuté pre ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou a možnosťou použitia na daný účel, najneskôr však do 31. 12. 2015.

Školské zariadenia chvália vládu i Mesto Košice

Jednou zo základných škôl, ktoré naplno využili peniaze na rekonštrukciu je i ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej 22 v košickej mestskej časti Nad jazerom. „Naša telocvičňa bola skutočne vo veľmi zlom stave, dokonca hrozilo, že nám ju hygiena zavrie deň pred rokovaním vlády v Košiciach,“ opísal anabázu ZŠ jej riaditeľ Róbert Schwartz. „Najviac nás trápila strecha, ale i okná telocvične, keďže odtiaľ zatekalo do školy. Telocvičňu nebolo možné vykurovať, lebo teplo unikalo von do okolia a pri dažďoch sme mali v telocvični mláky. Z toho dôvodu bola poškodená aj podlaha, plesniveli steny, zlyhávala elektroinštalácia. Dotácia nás neuveriteľne potešila, veď už len z organizačnej stránky sme si nevedeli ani predstaviť, ako pri počte 700 žiakov budeme v jesenných a zimných mesiacoch riešiť ich telesnú výchovu. Nehovoriac o estetickom vzhľade telocvičneOkrem toho, že nám beží počas školského roka riadny výchovno-vzdelávací proces, máme rôzne krúžky, organizujeme aj veľkú akciu Hravenisko, kam chodí až okolo 7-tisíc Košičanov, ktorí videli, v akom stave je telocvičňa. Preto sme ju ani nemohli naplno využívať. Vďaka poskytnutým peniazom sa nám podarilo zrekonštruovať kompletne strechu, vymeniť všetky staré okná na veľkej i malej telocvični za plastové, urobili sme vysprávky stien, vymaľovali kovové i murované časti a dokonca nám ešte zvýšilo aj na nové radiátory. Keby nám vláda nepomohla, z nášho rozpočtu by sme potrebnú sumu určite neušetrili. Snažili sme vyriešiť havarijnú situáciu päť rokov, využiť smernicu ministerstva školstva cez krajské školské úrady, ale žiaľ, na celý kraj, čiže niekoľko sto škôl, bolo k dispozícii len asi 200 až 300-tisíc eur. Teraz sme teda mimoriadne spokojní, telocvičňa je konečne funkčná, estetická, schopná poskytovať priestor nielen na telesnú výchovu žiakov, ale i mnohé iné aktivity.“  

MSJenisejska10 copy

MŠ Jenisejská 34

Nemalé boli problémy, ale i sumy peňazí nutné na opravy

Ťažkosti, s ktorými sa potýkali vedenia jednotlivých škôl a škôlok a ktoré by bez vládnej dotácie zvládli len veľmi ťažko či vôbec, neboli malé a bolo ich viac ako dosť. Takisto nemalé boli aj sumy, ktoré školy nutne potrebovali na opravy.

ZŠ Jenisejská 22 mala už spomínané ťažkosti s telocvičňou, dostala 30 000 eur. ZŠ Krosnianska 2 potrebovala peniaze na opravu sociálnych zariadení a strechy (41 000 EUR), ZŠ Kežmarská 28 plánovala výmenu okien a dverí, opravu nefunkčnej kanalizácie, výmenu nášľapných vrstiev podláh (78 100 eur). ZŠ Považská 12 musela súrne meniť okná, takže 56 000 eur jej prišlo veľmi vhod. ZUŠ Irkutská eliminovala havarijný stav okien a menila svietidlá (40 000 eur). V MŠ Palárikova 22 bolo treba riešiť havarijný stav múrov (28 000 EUR) a v MŠ Zuzkin Park 2 nutne opraviť omietky, maľovky, elektroinštaláciu, takisto vymeniť okná a výťahy (67 000 eur). Z materských škôl bez právnej subjektivity sanovali v MŠ Turgenevova 38 balkóny (19 000 eur), na budove MŠ Povstania českého ľudu vymenili okná v triedach a opravili podlahy v práčovni (38 000 eur). V MŠ Poľov takisto menili okná, navyše odvodnili strešné zvody (7 800 eur), MŠ Jenisejská 34 odstraňovala havarijný stav nenosných múrov (28 500 eur), MŠ Šebastovce menila okná v priestoroch MŠ (9 000 eur). MŠ Zupkova 37 opravila atiku a fasády, vymenila okná (25 000 eur) a v MŠ Ipeľská 10 takisto (14 000 eur).

Peniaze vyčlenila vláda i pre ďalšie školy. Celkovo najväčšiu sumu zo všetkých, 340 000 eur, našla napríklad na opravu bazéna v ZŠ Družicová 4, ktorý slúži pre žiakov 11 košických škôl, respektíve 113 000 eur na opravu budovy bazéna ZŠ Tomášikova 31, využívaného žiakmi 10 škôl. Silvia Bošnovičová, riaditeľka MŠ Ipeľská 10 v mestskej časti Košice –Západ ani nevie nájsť vhodné slová, ktorými by poďakovala za peniaze od vlády. Škôlka mala totiž obrovské problémy s teplom, chladom trpeli najmä malí škôlkari, ale vďaka vládnej finančnej dotácii je tomu už koniec. „Našťastie už to máme naozaj za sebou,“ povzdychla si s úľavou riaditeľka pri pomyslení na dlhoročné štrapácie, s ktorými si nevedeli sami poradiť. „Naša budova má 50 rokov, mali sme tu staré, rozbité okná, cez ktoré prefukovalo, mrzli v prvom rade deti, ale i personál. Nehovoriac o zvýšených nákladoch na energie, lebo úniky tepla cez zastarané okná boli ozaj obrovské. Teraz sme všetci neskutočne šťastní, dobrá, ba priam vynikajúca vec sa podarila. Za tých 14-tisíc eur sme nielenže opravili okná, ale navyše mohli dať na ne urobiť a nechať namontovať aj bezpečnostné mreže. Deti sú už teraz v teple, môžu pokojne odpočívať, hrať sa i spať, čo predtým nebolo možné. Okrem toho, ušetríme peniažky na energiách. Poskytnutú dotáciu sme mohli využiť až do roku 2015, ale v našom prípade sme nemali na čo čakať. Ešte potrebujeme opraviť fasády, ale to urobíme až na budúce, keď na to zoženieme nejaké financie.“

ZUŠ Irkutská 6

ZUŠ Irkutská

Momentálne sa mesto Košice stará o vyše 32-tisíc detí a žiakov

Podľa Márie Kavečanskej, vedúcej Referátu školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice, má momentálne mesto Košice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti až 36 základných (ZŠ), 56 materských (MŠ), 5 základných umeleckých škôl (ZUŠ), 3 jazykové školy (JŠ), 13 centier voľného času (CVČ) a 89 školských jedální (ŠJ). „Podľa štatistických údajov, k 15. 9. 2013 eviduje mesto v školskom roku 2013/2014 v ZŠ 15 768 žiakov, v MŠ 5 315 detí, v ZUŠ 3 994 žiakov, v jazykových školách 766 poslucháčov a centrá voľného času navštevuje 6 553 detí a žiakov,“ ozrejmila M. Kavečanská.

Väčšina budov škôl a školských zariadení je v pôvodnom stave a vyžaduje si rekonštrukciu. Mesto zatiaľ eviduje najmä potrebu opráv striech, okien, fasád, kanalizácií, vzduchotechniky a obnovu strojného zariadenia v školských jedálňach. Vzhľadom na nárast vybavenia učební didaktickou technikou je potrebná i obnova elektroinštalácie. Mesto nemá, respektíve má len málo peňazí vo svojom rozpočte, ktoré môže vynaložiť na údržbu a opravy školských zariadení, dotácia vlády bola preto vzhľadom na vysoký počet škôl, o ktoré sa mesto stará, silnou finančnou injekciou, ktorá košickému školstvu mimoriadne pomohla. Z dôvodu zanedbávania bežných opráv, údržby či aspoň jednoduchej obnovy objektov v predchádzajúcich desaťročiach sú totiž v súčasnosti náklady na rekonštrukciu a modernizáciu iba jednej ZŠ odhadované na asi 1,5 milióna eur a jednej MŠ približne na 500-tisíc eur. „Mesto Košice bude uvažovať s investičnými výdavkami na školy aj v nasledujúcich rokoch,“ doplnila informácie Margita Hanušovská, zástupkyňa riaditeľa Magistrátu mesta Košice a zároveň vedúca Oddelenia strategického rozvoja. „Podľa integrovaného regionálneho operačného programu nového programového obdobia na roky 2014 – 2020, ktorý už bol schválený Vládou SR a je v schvaľovacom procese Európskej komisie, by mala byť možnosť získania finančných prostriedkov z nových európskych štrukturálnych fondov na komplexnejšie rekonštrukcie MŠ a čiastočné rekonštrukcie ZŠ. So zameraním na odborné učebne a ich vybavenie.“ Samozrejme, bude potrebné i dofinancovanie rekonštrukcií jednotlivých školských zariadení vlastnými finančnými prostriedkami mesta, minimálne vo výške 5% rozpočtu.

Informovalo Mesto Košice
Foto: Miroslav Vacula

MŠ Zupková

MŠ Zupková 37

MŠ Ipeľská

MŠ Ipeľská 10

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košickí žiaci a škôlkari sa učia vďaka dotáciám od vlády v oveľa lepších podmienkach

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems